Adatvédelmi tájékoztatóA Fráter György Gimnáziumért Alapítvány (székhely: 3525 Miskolc, Városház tér 6.; adószám: 18411979-1-05; bankszámlaszám: 10700086-70449165-51100005), (a továbbiakban: Alapítvány), a http://www.frater.hu/adomanyozas/adomanyozas.php adományozási weboldalán keresztül (a továbbiakban: Honlap) meghatározott személyes adatokat kezeli. Az adatok kezelésével összefüggésben az Alapítvány ezúton tájékoztatja az Adományozókat a Honlapon az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, az adatkezelés céljáról, időtartamáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

A Honlap a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen nyilatkozatnak megfelelően kezeli.

Az adatkezelés célja
Az adományozást követően további információ közlése, köszönetnyilvánítás az Adományozó részére.

Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelésre a Honlapon adományozók önkéntes hozzájárulásával kerül sor.

Az Adományozó a hozzájárulását az adományozás igénybevételével adja meg.

A személyes adatok kezelésére így az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján az Adományozók önkéntes hozzájárulása alapján kerül sor.

A kezelt adatok köre
Az adományozás során az Adományozó által közölt név és email cím, melyek megadása nem kötelező!

Technikai adatok
A Honlap használata során az Alapítvány technikai okokból automatikusan rögzíti az Adományozó IP címét. Ezen adat naplózását a rendszer folyamatosan végzi, de nem kapcsolja össze a felhasználás során megadott adatokkal. Az így nyert adatokhoz az Adományozók nem, csak az Alapítvány fér hozzá.

Az adatkezelés időtartama
Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat törléséig tart. Az Adományozó általi törlésére, valamint Alapítvány általi törlésére bármikor sor kerülhet.

Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás
A Honlap Adományozóinak adatait elsődlegesen az Alapítvány, illetve az Alapítvány belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.

A Adományozóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve az Adományozó hozzájárulása alapján kerülhet sor.

Adatbiztonság
Az Alapítvány minden tőle elvárható szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa az Adományozók által megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció során, mind az adatok tárolása, őrzése során.

A személyes adatokhoz szigorúan korlátozott a hozzáférés a jogosulatlan megismerés, a személyes adatok jogosulatlan megváltoztatása, illetve jogosulatlan felhasználása megelőzésére.

Jogok és jogérvényesítési lehetőségek
Adományozó bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Alapítvány által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor kérheti azok módosítását az Alapítványhoz intézett e-mail (informacio [kukac] frater.hu) útján. Adományozó jogosult továbbá adatai törlésének kérésére az e pontban megadott elérhetőségek útján.

Alapítvány az Adományozó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Alapítvány a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:
Levelezési cím: 3525 Miskolc, Városház tér 6.
E-mail cím: informacio [kukac] frater.hu

Az Adományozó bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel az Alapítvány munkatársához fordulhat a fenti elérhetőségeken keresztül.

Az Adományozó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat az Alapítvány a szükséges időtartamig megőrzi.

Az Adományozó az Avtv., valamint a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, kérheti továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., további információ: http://www.naih.hu) segítségét is.

Fráter György Gimnáziumért Alapítvány * Adószámunk: 18411979-1-05
Nyilvántartási szám: 05-01-0000616 * Nyilvántartásba véve: Miskolci Törvényszék 0500/Pk.00616/1993

Fráter György Katolikus Gimnázium és Kollégium * 3525 Miskolc, Városház tér 6. * Telefon: +36 46 412-024